Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 230 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
PocestnýJozef Kollár - Pocestný

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 60 x 70 cm
Značenie: vpravo dole dátum

Jozef Kollár ako významný zástupca senzuálnej línie v rámci slovenskej medzivojnovej moderny hľadal impulzy k umeleckej činnosti v tvorivom stanovisku symbolizmu i secesie. Tieto východiská boli dopĺňané triezvymi názormi na sociálne otázky a bežný občiansky život. Medzi Kollárovými dielami tak nachádzame motívy stredoslovenských krajín, dedín, žánrové obrazy alebo zátišia. Jeho zvlášť vyvinutý výtvarný postreh, či schopnosť vnímať dávali vytvorením dielam osobitú bezprostrednosť, ktorú možno vidieť aj na predmetnom obraze, znázorňujúcom osamelého pútnika v drstnej krajine.
zľava
1 800 €
1 700 €
519Voľný predaj
Vojaci II.Ladislav Mednyánszky - Vojaci II.

Technika: olej na plátne, dublované na kartóne
Rozmery: 33,5 x 24 cm
Značenie: vpravo dole

7 000 €175Voľný predaj
Portrét dámyJaroslav Čermák - Portrét dámy

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57,5 x 48,5 cm
Značenie: vpravo dole

Slovanské motívy a ľudové prvky sa objavovali v Čermákových obrazoch už od roku 1851 v podobe jednotlivostí z dalmátskych, slovinských a slovenských krojov. Zaobchádzal s nimi z počiatku skôr ľubovoľne, v čistej podobe nenachádzame v ranom období ani jeden autentický ľudový kroj. Išlo len o navodenie národného charakteru u plátien, ktorých námetom bol v skutočnosti skôr všeobecný obsah. Na Čermáka určite zapôsobil Slovanský zjazd v Prahe, ku ktorému dali impulz radikálnej demokrati. Jedným z účastníkov bol tiež dr. Dušan Lamble, znalec archeologických, národopisných a jazykovedných pamiatok Juhoslovania, prekladateľ, ktorý v Prahe publikoval niekoľko článkov o Juhoslávii. Lamble bol Čermákovi poradcom pred jeho prvou cestou na slovanský Balkán v roku 1858. Bola len akousi prvou orientáciou v tejto pre neho novej oblasti maliarskych záujmov. Vracal sa sem opakovane v nasledujúcich rokoch a stala sa mu rozhodujúcim zdrojom umeleckých objavov, doživotnú inšpiráciou jeho diela. Z Prahy odišiel cez Brno a Slovensko, ďalej do Budapešti a odtiaľ do Chorvátska a Hercegoviny, Dalmácia a na Čiernu Horu. Táto najjužnejšia slovanská krajina ho očarila zo všetkých najviac. Spoznal ju v dobe hlbokých spoločenských premien, kedy sa takmer patriarchálnej poriadok menil v novodobú spoločnosť. Zastihol tu ešte tradičné spoločenské normy, našiel tu ľudové básnictva a epos. Objavil národný kroj, ktorý nosil nielen prostý ľud, ale aj kniežacia rodina. Stretol sa tiež s nedotknutou, divokou prírodou, ktorá tvorila veľkolepý rámec charakternému hrdinému ľudu. Hlavné túžbou vtedajšej čiernohorskej spoločnosti bola vôľa k slobodnému životu národa i jednotlivca tvárou v tvár násilia, ktoré ju ohrozovalo. Uvedomme si, že Čierna hora bola celé stáročia vystavená tureckému nebezpečenstvu v absolútnom osamnění, čo do značnej miery formovalo celý charakter krajiny aj jej obyvateľov. Tento charakter a situácia Čiernohorcov do značnej miery korešpondovali s romantickým poňatím života, s romantickým umením a umeleckým názorom. Čermák nemusel vymýšľať romantické témy, veľkú dávku romantiky teraz mal priamo pred svojimi očami. Nie je isté, či sa na juh nevrátil ešte pred svojou druhou dlhšou cestou, ktorú podnikol z Paríža opäť cez Prahu v auguste 1862. Vtedy dorazil na čiernohorské územie v septembri 1862, práve uprostred vojnového konfliktu s Tureckom, sám sa zúčastnil bitky neďaleko hlavného mesta Cetinje a až v januári 1863 sa vrátil do Paríža. Po krátkej dobe, hneď na jar, odchádza späť na skutočne dlhodobý pobyt, trvajúci až do jari 1865. Tento pobyt sa napokon stal rozhodujúcim pre smerovanie jeho zrelej tvorby od idealizujúceho romantizmu k naturalizmu (vplyv maliarov z barbizonskej školy, s ktorými bol počas parížskych pobytov v osobnom kontakte). ( Zdroj Internet ).

8 000 €64Voľný predaj
Na poliŠtefan Prohászka - Tallós - Na poli

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Skica iného obrazu zo zadnej strany.
Štefan Prohászka-Tallós bol jediným maliarom spomedzi našich secesných expresionistov, ktorý si jednoznačné sociálnokritické východisko nielen dôsledne podržal, ale skutočne originálne a podnetne rozvíjal počas celej svojej tvorby. Ako významný člen Kunstvereinu a neskôr Masarykovej akadémie od záveru dvadsiatych rokov pomerne často vystavoval v Bratislave, kde mal aj roku 1928 samostatnú výstavnú premiéru. Súdiac podľa ohlasu dobovej kritiky, najmä tej skutočne odbornej, maďarskej, bol jeho vstup na výtvarnú scénu považovaný za mimoriadnu udalosť. O to viac zaráža jeho neskoršie, takmer úplné zabudnutie (vyskytli sa i názory, odsúvajúce Prohászkovu tvorbu do oblasti insitného umenia). Kvalitatívne jadro jeho žánrového maliarstva z druhej polovice dvadsiatych a potom celých tridsiatych rokov je však bezpochyby rovnocenné tomu, čo ponúkala nielen Weinerova sociálnokritická maľba, ale aj podobne orientovaná časť Sokolovej grafiky, či prvé maliarske pokusy začínajúceho Majerníka. Naopak, v súvislostiach s tým, čo práve prinášali na výtvarnú scénu Alexy, Bazovský a ďalší, musela byť Prohászkova tvorba chápaná ako cudzorodý prvok. Proti ich vystupňovanej lyrike, emotívne zvnútornenej baladickosti a brilantnej znakovosti predkladá Vo vrcholnej tvorbe Prohászka predvádza rozvravený, chaotický svet ľudových jarmokov, trhov a fašiangov. Boli to z hľadiska "reprezentatívnosti" akoby náhodne pozliepané groteskné fragmenty sviatočných chvíľ ľudového života, ale aj sociálne, či politicky vyhrotené obrazové scény, s neraz cynickou otvorenosťou poukazujúce na národnostné rozpory južného Slovenska (Na dedine, okolo 1930; Jarmok v Dunajskej Strede, 1930; Fašiangy, 1933; Fašiangy v Šamoríne, okolo 1935; Zimná práca, okolo 1935; Záprah v búrke, okolo 1935; Fašiangová pošetilosť, 1935; Jarmok na Žitnom ostrove, 1937). ( Zdroj: Internet ).
2 500 €82Voľný predaj
Romantická krajinaJozef Matej Navrátil - Romantická krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 31,5 x 38 cm
Značenie: vpravo dole

Jozef Matěj Navrátil (Nawratil, Nevrátil) patrí k tým profilujúcim predstaviteľom českej maľby, ktorí sú zároveň považovaní za popredné zjavy európskeho výtvarného umenia 19. storočia. študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bergl). Od 1824 obosielal výstavy Akadémie, od 1836 aj výstavy Krasoumnej jednoty. Po štúdiách pracoval ako maliar dekoratér zo svojou dielňou v areáli pražského hradu. 1835 vyzdobuje pražský hrad pri píležitosti korunovácie Ferdinanda V. Od 1838 pracuje v Libechove, od 1843 v Klenovej, a 1845 – 1847, 1857 v Jirnoch pre zámožné a umeniamilovné rodiny Weithov a Wagnerovcov. Počas jeho života ho preslávili najmä monumentálne maľby alpských krajín, kde často cestoval počas pobytov v Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Švajčiarsku a Francúzsku. 1847 – 1848 nástenné maľby kapitulnej siene kláštora Krížovníkov v Prahe, tamtiež Michalovicove Nové mlyny v Klimentskej ulici (1847 – 50) a klenba Hadovky v Dejviciach (1853). V tom čase aj výzdoba zámkov v Zákupoch a Ploškoviciach v štýle druhého rokoka. Od 1850 predseda Jednoty výtvarných umelců. Jeho komorná maliarska tvorba gradovala v päťdesiatych rokoch. Vytváral predovšetkým drobné žánre, figurálne skice a podivuhodné zátišia, ktoré neboli určené verejnosti. Táto časť jeho diela bola zverejnená a ocenená až začiatkom nášho storočia, keď mu bola roku 1909 usporiadaná v pražskom Rudolfíne prvá súborná výstava. Od tohoto času stúpa záujem o Navrátila, ako o veľkú osobnosť českého výtvarného umenia. Navrátilove drobné obrazy a skice patria ku skvostom českej maľby – rokoko sa v nich stretá s biedermeierom, romantizmus s realizmom. Navrátil nadviazal na koloristickú tradíciu 18. storočia a zároveň predznamenal impresionizmus. ( Zdroj: Pečírek, J.: Jozef Navrátil. Praha 1940 ).
3 500 €66Voľný predaj
Kompa na TiseFedor Fedorovič Manajlo - Kompa na Tise

Rok: 1961
Technika: olej na plátne
Rozmery: 89,5 x 89,5 cm
Značenie: vpravo dole

Z formálneho hľadiska uplatňuje Manajlo pri prezentovanej maľbe svojskú techniku voľného, pocitového narábania so štetcom. Formálna stránka predmetného diela poukazuje na zjavné zaradenie jeho autora k nasledovníkom zakarpatskej školy maľovania. Práca zobrazuje konkrétnu časť kompy cez rieku Tisa, na ktorú maliar nazerá subjektívnym pohľadom. Prostredníctvom svojho diela teda komentuje osobné postoje voči aktuálnej skutočnosti. Okrem upriamenia sa na vnútorné dojmy sa čelnými výtvarnými prostriedkami umelcovej koncepcie stali výrazná farba, ktorá stojí za čiastočne preexponovaným charakterom a formácia tvarov vo svojej zúženosti smerujúca k zdôrazneniu psychického náboja maľby.
5 950 €125Voľný predaj
HucuľkaJozef Bokšay - Hucuľka

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 91 cm
Značenie: vpravo dole

Bokšayovo špecifické pochopenie sveta s intuitívnym citom pre kolorizmus sa stalo obzvlášť obľúbené v jeho dobe a jeho vplyv pretrváva až do súčasnosti. Eminentný záujem venuje ukrajinskej krajine i jej obyvateľom. Ponúkané dielo predstavuje symbiózu neporušenej prírody a ľudskej bytosti, ktorej krehkosť kontrastuje s veľkoleposťou a čistotou domácej krajiny. Autor po formálnej stránke využíva výrazovú silu symetrie podľa stredovej vertikálnej osi, ktorá vnáša do diela monumentálny pokoj. Kompozíciou vystavanou v zmysle gradácie od stredu obrazu smerom do strán Bokšay buduje hĺbku obrazovej plochy a vedie pohľad diváka k modrastým horizontom v zadnom pláne diela.
13 000 €100Voľný predaj
OtavaRobert Piesen - Otava

Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaná laboratórna správa od Markéty Pávovej a znalecký posudok od PhDr. Luděk Jirásko.
17 000 €73Voľný predaj
LesLadislav Mednyánszky - Les

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 41 x 26,5 cm
Značenie: vpravo dole

Ponúkaná maľba majstra Mednyánszkeho sa zaradzuje k okruhu jeho hmlistých, pochmúrnych krajín nasiaknutých ťaživými náladami vnútorného autorovho sveta. Tmavá spleť stromov a matné svetlo zapadnutého slnka sa v jeho tvorbe vyskytujú pomerne frekventovane. Dielo je výtvorom umelcovej emocionálnej pamäte, ktorá bola jedným z konštituujúcich prvkov maliarovho originálneho prejavu s dôrazom na elegické, snové meditácie. Mednyánszky v svojej intímnej krajine s lesnym porastom vlastne uprednostnil individuálne prežívanie autora a tento druh krajinomaľby rozvinul do majstrovskej podoby.
6 000 €156Voľný predaj
Večerná krajinaLadislav Mednyánszky - Večerná krajina

Technika: olej na dreve
Rozmery: 21,5 x 41 cm
Značenie: vpravo dole

Mednyánszkeho fascinovala sila a veľkoleposť prírody. Jej premenlivosť študoval ovplyvnený predovšetkým francúzskou krajinomaľbou. Umelcovmu naturelu najviac vyhovovalo chápanie krajiny propagované barbizoncami. Ponúkanú maľbu tvorí v štýle lyrického realizmu, ktorý mu umožňoval najlepšie tlmočiť jeho prežitie zážitku a osobné pocity. Vyjasnená paleta a uvoľnenosť diela naznačujú ovplyvnenie skúsenosťami impresionizmu. Výnimočnosť tejto práce spočíva v nespočetnom množstve odtieňov, ktoré maľbe prepožičiavajú nádych živej krajiny. Pomerne obľúbeným v majstrovej tvorbe je motív cesty zužujúcej sa v jednom bode kompozície. Mednyánszky ako krajinár je vysoko hodnotený predovšetkým pre uvoľnené chápanie prírody tak netypické pre skoršie obdobia krajinomaľby.

8 000 €147Voľný predaj
Vojaci I.Ladislav Mednyánszky - Vojaci I.

Technika: olej na plátne dublované na kartóne
Rozmery: 23,5 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919) ako jedna z najosobitejších stredoeurópskych umeleckých individualít sa začal výtvarne vzdelávať súkromne u rakúskeho maliara Endera kvôli podlomenému zdraviu. Začiatkom 70. rokov 19. storočia študoval na mníchovskej akadémii u profesorov Strähubera a Seitza, následne pod vedením Pilsa v Paríži na École des Beaux-Arts. Istý čas pôsobil v Barbizone, navštívil Taliansko a ďalšie regióny Francúzska. Okrem toho tvoril v Szolnoku, pracoval a vystavoval v Budapešti i Viedni, no opakovane prichádzal do rodného Beckova a Strážok. Jednoduchá figurálna štúdia patrí svojou vojenskou tematikou do obdobia 1. svetovej vojny. Počas rokov 1914 – 1919 Mednyánszky pôsobil ako dobrovoľný frontový umelec v Rusku a Taliansku, kde vytvoril sériu obsahovo silných, uchvacujúcich výjavov, ktoré sú výpoveďou o cene života ľudskej bytosti. Výtvarne oslovujúci záber je pútavý nielen kvalitou prevedenia, ale aj svojou autenticitou. Autor zobrazuje vojaka na koni, s pohľadom upretým dodiaľky. Dielo je zdynamizované diagonálnou kompozíciou, viditeľné sú voľné ťahy rýchleho štetca.
6 000 €104Voľný predaj
Vojaci III.Ladislav Mednyánszky - Vojaci III.

Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 24,5 x 32 cm
Značenie: vpravo dole

Na rozdiel od krajinomalieb, v ktorých Mednyánszky zachytával náladu krajiny predovšetkým pomocou farby, pri ponúkanom diele sa do veľkej miery obmedzil na výrazovú silu rukopisu. Autor ako frontový umelec prudko nahadzuje skupiny priamych línií spodobňujúc lesné prostredie. Hrubosťou rukopisu vykresľuje optický dojem nehostinného prostredia a drsného života vojakov v ňom. Ráznosť i naliehavosť celého súboru načrtnutých výpovedí o nezmyselnosti vojny a cene ľudského života vypovedá o Mednyánszkeho empatii a jeho odmietavom postoji k dobovej situácii.
5 000 €97Voľný predaj
KyticaVincent Hložník - Kytica

Rok: 1944
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 30,5 cm
Značenie: vľavo dole

Zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík o Vincentovi Hložníkovi povedal: „Mal nesmiernu charizmu. Duchovná hĺbka jeho diel je fascinujúca. Jeho dielo sa úplne vymyká zo všetkého, čo u nás vzniklo. Jeho témy, ale aj výtvarné spracovanie majú svetový rozmer.“ Tvorbe Vincenta Hložníka nebolo po tematickej stránke nič cudzie. Venoval sa každodenným udalostiam, symbolickým i duchovným motívom. Ponúkaná práca sa tak trochu vymyká z jeho známejších tém.
10 000 €157Voľný predaj
Krajina s mesiacomJán Ilavský - Krajina s mesiacom

Rok: 1998
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ján Ilavský sa v roku 1986 stal predsedom Komisie maliarstva, sochárstva a grafiky pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa tiež monumentálnej tvorbe v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo študentské roky sprevádzalo úsilie o realistické zobrazenie skutočnosti, v prvom zrelom tvorivom období, približne v rokoch 1957 — 1962, ozvláštnil svoju tvorbu expresívnou štylizáciou foriem a farebnosťou. Plochy v kompozíciách začal kúskovať a výrazne od seba oddeľovať, v dôsledku čoho postupne vznikali kompozične vyvážene poskladané formy, ktoré časom doviedol až na hranicu geometrickej štylizácie. Jeho tvorbu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia charakterizujú práve tieto kompozičné riešenia na hranici abstraktnej geometrizácie tvarov, ktoré vznikali čiastočne pod vplyvom informelovej maľby a ich povrch je výrazne štruktúrovaný pieskom. Zároveň sa jeho tvorba presunula do polohy štylizácie figúr a zjednodušenia ich tvarov.
1 900 €57Voľný predaj
Don QuichotFrantišek Kudláč - Don Quichot

Technika: olej na sololite
Rozmery: 43 x 88 cm
Značenie: vpravo dole

1 300 €80Voľný predaj
KrajinaŠtefan Roskoványi - Krajina

Rok: 1991
Technika: olej na plátne
Rozmery: 110 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

Jasne definovateľný rukopisný prejav Štefana Roskoványiho sa vyznačuje až hedonistickým aplikovaním očarujúco planúcej farebnej pasty. Túto autor používa tak v krajinárskej, figurálnej ako aj abstraktnej tvorbe. Plôšky a škvrny sebavedomo votkané do scén bežného mestského diania vytvárajú výjavy snivej, nadzmyslovej atmosféry na pomedzí konkrétna a abstraktnej nejednoznačnosti. Pohľad na krajinu z vtáčej perspektívy je skutočným vystihnutím momentu a charakteru daného miesta, no zároveň vykazuje znaky autorovho poetického prežívania skutočnosti na maliarskom plátne.
4 300 €210Voľný predaj
V PienináchŠtefan Filep - V Pieninách

Technika: olej na sololite
Rozmery: 56 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

Tvorivá práca Štefana Filepa je už roky overenou hodnotou. Je v nej život, jas, radosť i hybnosť. Jeho maľba s umeleckou bravúrou odráža prežitú realitu. Stredobodom Filepovho maliarskeho prejavu sú vlastnosti farebného náteru a asertívny rukopis. Drobné i hrubé údery štetca v nápadných škvrnách svojou fragmentárnosťou spôsobujú, že rozmanitosť spodobnenej krajiny sa dá účinne pozorovať len z diaľky. Exponovanie jasom prežiarenej farby do hravej obrazovej koláže plnej pohybu je autorovou umeleckou rozpravou nad podstatou života.
1 600 €68Voľný predaj
Po predstaveníŠtefan Filep - Po predstavení

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ústredným motívom ponúkaného diela je podobizeň klauna. Autor v maľbe vyjadruje napätie medzi vonkajším zjavom a skrytými duchovnými stránkami osobnosti, ktoré akcentuje formálnou úpravou diela. Štefan Filep do svojich obrazov vkladá množstvo symbolov a odkazov s hlbokým filozofickým podtextom, pričom od diváka nevyžaduje ich komplexné pochopenie. Podobizeň človeka bola obľúbeným motívom predovšetkým skoršej autorovej tvorby. V súčasnosti je skôr výnimočným námetom, pričom pozornosť umelca momentálne zaujalo objavovanie nových vyjadrovacích prostriedkov.
1 600 €55Voľný predaj
Na VáhuJúlius Nemčík - Na Váhu

Technika: olejová tempera
Rozmery: 34 x 99 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo Na váhu je typickým krajinárskym dielom Júliusa Nemčíka. Po vstupnom vplyve východniarov Kurtha a Kieselbacha, ktorým pomáhal pri reštaurovaní cirkevných pamiatok, bol pre Nemčíka príklad Majerníkovej angažovanej tvorby štyridsiatych rokov rozhodujúci. Prebral jeho existenciálnu ikonografiu i pramočiary, náčrtkovitý štetcový rukopis. Tragickosť zástupov putujúcich vyhnacov vojny však občas ozvláštnil imaginatívnymi akcentmi, akýmsi nadčasovým, vizionárskym tušením prekrývajúcim naturalizmus vojnových scén. V tom je jeho maliarstvo nie nepodobné neskoršiemu romantizujúcemu realizmu Mauricea de Vlamincka (Poľnou cestou, 1941; Bez prístrešia, 1941; Evakuanti, 1941, Hrôzy vojny, 1942; Vyhnanci, 1943; Hrôzy vojny -- fašizmus, 1944; Oheň, 1944). Spor reality a vízie sa neskôr -- celkom viditeľne po roku 1944 -- vyriešil v prospech naivizujúvcej alegorickosti ľudového žánru. Nemčíkov dôraz na nadčasové, priam monumentalizujúce povznášanie všedných portrétov, civilných scén z mestského i dedinského života nepochybne čerpal z vtedajšej maľby jeho manželky Edity Spannerovej, niekedy až príliš očividne závislej od preciozity maliarskej poetiky Jana Zrzavého. Nemčíkov variant magického primitivizmu si však v najlepších dielach udržal zmyslovú bezprostrednosť, plnokrvnosť maliarskeho prednesu (Na rázcestí, 1945; Priateľky, 1945; Preorávač, 1946; Stratená cesta, 1947; Herečka, 1947; Háj, 1947; Sadenie zemiakov, 1947; Obliekanie nevesty, 1947). ( Zdroj: internet )

750 €62Voľný predaj
New OrleansPavol Kvoriak - New Orleans

Rok: 1994
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 91,5 cm
Značenie: vpravo dole

700 €59Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12