Anton Standler

Zobraziť signatúry

Akademický maliar a pedagóg na košickom gymnáziu (1853 - 59) mal ateliér na Hlavnej ulici vo Vitézovom dvore. Po štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (1846 - 1849) začal učiť kreslenie na gymnáziu, neskôr krasopis a geometriu na chlapčenskom učiteľskom ústave. Veľa praktických skúseností získal u košického architekta Belágha a uplatnil ich vo svojej tvorbe, ktorá sa vyznačovala romantizujúcim slohom pod vplyvom viedenskej školy. Maľoval oleje, bol dobrý portrétista a portréty tvoril litografickou technikou. Maľbu vyučoval aj súkromne. Kolekciu obrazov prvýkrát vystavoval v Košiciach aj s inými východoslovenskými maliarmi na Prvej hornouhorskej poľnohospodárskej a priemyselnej výstave v roku 1857.